Privacyverklaring Stichting Vrienden van Watergraafsmeer

0

Stichting Vrienden van Watergraafsmeer, gevestigd aan Esplanade de Meer te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer
Esplanade de Meer 253
1098 WK Amsterdam
020-692.0720

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u participant of donateur wordt of als u hierom vraagt omdat u op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer verwerkt uw persoonsgegevens om u te voorzien van informatie over onze stichting, haar activiteiten en de jaarlijkse participantenbijdrage middels e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stichting Vrienden van Watergraafsmeer gebruikt het programma Word Press voor de website.
De gegevens van de betrokkenen in de bestanden kunnen alleen door de drie bestuursleden worden ingezien. Alle bestanden en software zijn met een wachtwoord beveiligd. Dit om eventueel nadelige gevolgen voor betrokkenen  te voorkomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Nadat wij vernemen dat u bent overleden
Er is een gerechtvaardigd belang om dit op deze manier te doen. Na uw overlijden worden uw gegevens zoals vermeld direct uit de bestanden en systemen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden t.b.v. de uitvoering van diensten zullen mensen zijn waarmee wij samen een activiteit organiseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vrienden van Watergraafsmeer gebruikt GEEN cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van Watergraafsmeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het adres of de contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Vrienden van Watergraafsmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl/contact of bel 020-692.0720.

Share.

Leave A Reply